top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden

1.  ALGEMEEN

 

1.1.  Aanvaarding

Leitmotiv BV, met maatschappelijke zetel te Varenstraat 16, B-2840 Rumst, ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0646.731.167, is eigenaar van de website www.boozt-tasting.be en handelt onder de naam: Boozt Tasting & Serving. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle artikelen uit het aanbod, handelingen, diensten en overeenkomsten van of met Boozt Tasting & Serving onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden. De klant verklaart deze voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud in zijn geheel te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben voorrang op andere gebeurlijke voorwaarden, tenzij uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Boozt Tasting & Serving.

 

1.2.  Wijziging voorwaarden 

Boozt Tasting & Serving kan deze algemene voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Wanneer deze algemene voorwaarden worden gewijzigd, is de nieuwste versie beschikbaar op de website, en zijn ze van toepassing vanaf de eerstvolgende bestelling. Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe algemene voorwaarden. Het is dus van belang bij elke bestelling de datum van aanpassing na te gaan.

 

1.3.  Definities

Leverancier: Boozt Tasting & Serving, de onderneming die artikelen en/of diensten aan consumenten aanbiedt en verkoopt.

Klant: De persoon of onderneming die tegen betaling gebruik maakt van artikelen en/of diensten van Boozt Tasting & Serving.

Aanbod: Artikelen die door Boozt Tasting & Serving te koop worden aangeboden.

Beelden (afbeeldingen): Foto’s, illustraties en/of logo’s ter visuele ondersteuning bij promotiedoeleinden.

 

2.  AANBOD & BESCHIKBAARHEID

 

2.1.  Aanbod

Boozt Tasting & Serving biedt zijn klanten de mogelijkheid om dranken online aan te kopen via de electronische webwinkel www.boozt-tasting.be. Het aanbod van Boozt Tasting & Serving is beschikbaar voor klanten die woonachtig zijn in België en de wettelijke leeftijd van 18 jaar hebben om alcoholische dranken te kopen en/of drinken. Het aanbod op de site wordt regelmatig aangepast. Hierdoor is het mogelijk dat bepaalde artikelen die worden aangeboden niet meer beschikbaar zijn. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan steeds aangepast of ingetrokken worden door Boozt Tasting & Serving.

 

2.2.  Beperkte beschikbaarheid

Bepaalde artikelen zijn zéér exclusief en in beperkte mate beschikbaar. Boozt Tasting & Serving behoud het recht om een maximum aantal toe te kennen bij verkoop.

 

2.3.  Nazendingen

Indien bepaalde artikelen na bestelling, om welke reden dan ook, niet beschikbaar blijken te zijn of niet (mee) verzonden worden, zullen de niet verzonden artikelen zo spoedig mogelijk nagezonden worden op kosten van Boozt Tasting & Serving. Artikelen die bij bestelling beschikbaar zijn, zullen steeds verzonden worden en kan de klant niet verbinden tot annulering van de volledige bestelling. Wanneer bestelde artikelen, om welke reden dan ook, niet meer verzonden kunnen worden, zal Boozt Tasting & Serving de klant hierover informeren en overgaan tot terugbetaling van de aankoopprijs van de niet-verzonden goederen. De hierboven vermelde nazending en/of ontbinding kan geen enkele aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding in hoofde van Boozt Tasting & Serving.

 

2.4.  Terugbetaling van niet beschikbare of niet geleverde artikelen

De terugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij dit uitdrukkelijk werd aangegeven. Er zullen voor de klant geen kosten in rekening worden gebracht voor terugbetaling van niet beschikbare en/of niet geleverde artikelen. 

 

3.  PRODUCTINFORMATIE 

 

3.1.  Artikelomschrijving

Boozt Tasting & Serving streeft er naar om haar klanten in de mate van het mogelijke nauwkeurig, volledig en correct te informeren omtrent de artikelen en/of diensten die worden aangeboden. De beschrijving van elk artikel is voldoende gedetailleerd en bevat de nodige informatie, waardoor het voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn. Ondanks het feit dat Boozt Tasting & Serving de informatie zo zorgvuldig mogelijk samensteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, fouten bevat of niet up-to-date is. Boozt Tasting & Serving is, wat de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit foutieve of onvolledige informatie. Indien je toch nog specifieke vragen hebt, waarbij de website www.boozt-tasting.be je niet voldoende duidelijkheid verschaft, verzoeken wij je vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via hello@boozt-tasting.be.

 

3.2.  Beelden

Alle beelden zijn indicatief bedoeld en kunnen elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Alle gebruikte afbeeldingen van Boozt Tasting & Serving zijn eigendom van Leitmotiv BV. Aangeleverde beelden van producenten worden enkel gepubliceerd na schriftelijke toestemming van de desbetreffende leverancier. Deze beelden blijven eigendom van de leverancier en zullen in hun originele vorm door Boozt Tasting & Serving enkel gebruikt worden ter visuele ondersteuning bij promotie. Aangeleverde beelden van klanten mogen steeds gepubliceerd worden door Boozt Tasting & Serving zonder voorafgaande toestemming van de klant. Aangeleverde beelden van klanten zullen steeds gepubliceerd worden met bronvermelding. Indien door onrechtmatige gebruik van beelden een recht van intellectuele eigendom van derden geschonden wordt, kan Boozt Tasting & Serving hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Ook niet indien dit (al dan niet onwetend) op uitdrukkelijke vraag van de leverancier of klant gebeurd is.

 

4.  PRIJZEN

 

4.1.  Artikelprijzen

Alle artikelprijzen in het aanbod zijn uitgedrukt in euro, inclusief B.T.W. en accijnzen, tenzij uitdrukkelijk vermeld. Enkel de artikelprijzen die staan vermeld op datum van de bestelling zijn van toepassing. Boozt Tasting & Serving kan de prijzen eenzijdig wijzigen indien de prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden buiten haar wil. Hieronder vallen o.a. wijziging van B.T.W., belastingen en accijnzen, aankoop- en leveringskosten, grondstoffen, etc. Deze lijst van objectieve omstandigheden is niet exhaustief en geldt bij wijze van voorbeeld. De prijsopgave slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. Boozt Tasting & Serving behoudt zich het recht voor om eventuele typfouten m.b.t. de prijsopgave te corrigeren.

 

4.2.  Promotionele acties

Boozt Tasting & Serving zal geregeld promotionele acties ondernemen. Deze acties worden steeds zo duidelijk mogelijk omschreven op de website en lopen steeds tot einde van de stock of tot de vermelde periode waarin deze actie geldig is. Er kan nooit van meerdere promotionele acties tegelijk gebruik gemaakt worden, tenzij Boozt Tasting & Serving dat duidelijk aangeeft.

 

4.3.  Verzendkosten

Op de website vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden, aangezien Boozt Tasting & Serving ook afhankelijk is van een extern transporteur. De verzendkosten worden aangerekend op basis van de tarieven die op het ogenblik van de bestelling van toepassing zijn en worden berekend in functie van grootte en bestemming van het pakket. Deze verzendkosten worden apart meegedeeld aan de klant alvorens de definitieve bestelling word geplaatst. Door het plaatsen van de bestelling erkent de klant dat deze kosten volledig ten zijnen laste zullen vallen. Enkel kosten van eventuele naleveringen zullen ten laste van Boozt Tasting & Serving vallen. 

 

5.  BESTELLEN / ONLINE AANKOPEN 

 

5.1.  Bestellen

De klant dient, alvorens tot aankoop over te gaan, steeds de beschikbare productinformatie te controleren. Bij aankoop doet de klant uitdrukkelijk afstand van enig verhaal of enige vordering ten opzichte van Boozt Tasting & Serving. De overeenkomst tussen de klant en Boozt Tasting & Serving komt geldig tot stand op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling. 

 

5.2.  Wettelijke bevoegdheid tot aankoop

Boozt Tasting & Serving biedt de mogelijkheid om de artikelen uit het aanbod online aan te kopen. Door online te bestellen verklaart de koper aan Boozt Tasting & Serving de wettelijke leeftijd van 18 jaar te hebben om alcoholische dranken te kopen en/of drinken. De koper dient dit op de website te verklaren door de vermelding “Je moet ouder zijn dan 18 jaar zijn om deze website te bekijken en om via deze website je bestelling te kunnen plaatsen” aan te duiden.

 

6.  BETALEN

 

6.1.  Betalen via website

Tenzij we anders met je overeengekomen zijn, aanvaarden we enkel electronische voorafbetalingen via onze website. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. De bestelde artikelen dienen volledig betaald te zijn alvorens tot verzending kan overgegaan worden.

        

6.2.  Betalen volgens overeenkomst

Indien er word overeengekomen dat er geen voorafbetaling dient te worden betaald, gelden volgende betalingsvoorwaarden:

Boozt Tasting & Serving heeft het recht een voorschot te vragen bij elke bestelling ten bedrage van 1/3 van de totale prijs, het saldo bij levering. De factuur is dan betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur. Wanneer de factuur onbetaald blijft op de vervaldag, wordt een aanmaning tot betaling aangetekend opgestuurd. Blijft deze na 8 dagen, te rekenen vanaf de datum van het aangetekend schrijven, nog steeds onbetaald, wordt zonder aanmaning de schuld verhoogt met 10% van de totale factuurprijs, met een minimum van 30 euro. Bij gemis van betaling van de factuur of één der facturen op de respectievelijke vervaldag, behoudt Boozt Tasting & Serving zich het recht om nog lopende zaken te annuleren.

 

6.3.  Eigendomsvoorbehoud 

Alle artikelen blijven in elk geval eigendom van Boozt Tasting & Serving tot de volledige betaling van de aankoopprijs en, desgevallend, de verzendkosten. Zolang je onbetaalde facturen hebt bij Boozt Tasting & Serving, mag je de geleverde artikelen niet doorverkopen, wegschenken, als onderpand gebruiken of ze onroerend maken. Niet (tijdig) betaalde artikelen, kan Boozt Tasting & Serving op elk ogenblik beslissen om ze terug te nemen op kosten van de klant.

 

6.4.  Identiteitsdiefstal en kredietkaartfraude

Om de veiligheid van uw online bezoek te verzekeren, werkt Boozt Tasting & Serving uitsluitend samen met erkende beveiligingspartners. Verlies of diefstal van identiteitsgegevens wordt hierdoor tot een minimum beperkt. Boozt Tasting & Serving meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of (financiële) diefstal kan dan ook niet tegen Boozt Tasting & Serving worden ingeroepen. Als er onjuistheden worden opmerkt in betaalgegevens of tijdens de betaling, moet de klant dat onmiddellijk melden via hello@boozt-tasting.be.

 

7.  LEVERING

 

7.1.  Leveringstermijn

Boozt Tasting & Serving streeft ernaar om elk pakket verzendklaar te maken binnen 24 u. na ontvangst van bestelling en volledige betaling. Helaas kan dit niet voor elke bestelling gegaranderd worden en kan het soms langer duren dan oorspronkelijk werd voorzien. De leveringstermijn is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

 

7.2.  Levering door externe transporteurs

Voor de levering van de bestelde artikelen doet Boozt Tasting & Serving beroep op de diensten van externe transporteurs. Deze transporteurs hanteren een eigen leveringsschema dat gevolgd kan worden via de trackingcode die de klant ontvangt via mail. Wijzigingen aan het leveringsschema door externe transporteurs kunnen niet worden toegerekend aan Boozt Tasting & Serving en geeft in geen enkel geval recht op enige schadevergoeding.

    

7.3.  Leveringsadres

Bestelde artikelen worden bij de klant geleverd op aangeduide adres zoals vermeld in de bevestigingsmail. De klant is zelf verantwoordelijk voor het ingeven van het juiste leveradres. Wanneer de adresgegevens foutief of onvolledig zijn opgegeven, zijn de kosten om de bestelling opnieuw aan te bieden volledig ten laste van de klant.

    

7.4.  Ontvangst van de artikelen

Boozt Tasting & Serving verzend de bestelde producten steeds met de vereiste van een handtekening voor ontvangst bij aflevering. De klant kan ook vragen om de bestelling op een veilige plaats of bij de buren te laten afleveren. De wijze van ontvangst dient bij bestelling uitdrukkelijk vermeld te worden. Indien dit niet vermeld werd bij bestelling, kan Boozt Tasting & Serving niet garanderen dat dit verzoek nog aangepast kan worden. Leveringen die niet werden afgetekend op het afleveradres, zijn ook niet verzekerd tegen verlies of schade.

 

Indien de klant op het ogenblik van levering niet thuis is of niet in de mogelijkheid verkeert om de levering te aanvaarden, zal de verdere afhandeling zal gebeuren volgens de voorwaarden van de transporteur. Leveringen worden teruggezonden naar Boozt Tasting & Serving wanneer de klant de levering niet kan of wenst te ontvangen of de levering niet gaat afhalen binnen de voorziene termijn. De overeenkomst wordt hierdoor eenzijdig beëindigd door de klant.

 

8  HERROEPING VAN ARTIKELEN

 

Het is niet mogelijk om geleverde artikelen van Boozt Tasting & Serving terug te zenden. Voor voedingsmiddelen geldt het herroepingsrecht niet om hygiënische reden en om de gezondheid van de consument te beschermen.

 

9.  GARANTIE

 

9.1.  Garantie op producten

Alle geleverde artikelen vallen uitsluitend onder (commerciële en/of wettelijke) garantie wanneer er een zichtbare lekkage van de tubes is. Gebruikte, bevuilde, onvolledige en/of beschadigde producten waarvan de verzegeling (of een deel ervan) verbroken werd, en niet in de originele verpakking zitten, vallen niet onder garantie. De garantie is niet overdraagbaar. 

 

9.2.  Garantie op verzending

Alle artikelen worden verzonden voor rekening en op risico van de klant. Als er zichtbare schade ontstaat tijdens het verzenden, moet de klant onmiddellijk klacht neerleggen bij de betreffende transporteur en desgevallend een schadevergoeding in verhouding eisen. Boozt Tasting & Serving kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade die ontstaan is tijdens het verzenden en kan geen enkele aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding in hoofde van Boozt Tasting & Serving.

 

10.  KLACHTEN

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. Dit kan enkel via het mailadres hello@boozt-tasting.be en uiterlijk binnen een termijn van veertien (14) dagen na ontvangst van de aangekochte goederen. Alle klachten moeten uitgebreid omschreven worden en geïllustreerd worden met duidelijke foto’s. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt dan voorzien, zal Boozt Tasting & Serving antwoorden met een bericht van ontvangst en een indicatie geven wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Gebreken aan een gedeelte van de levering, geven de klant niet het recht tot afkeuring van de gehele bestelling.

 

Alle rechtsbetrekkingen tussen Boozt Tasting & Serving en de klant, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen, die niet in onderling overleg kunnen opgelost worden, vallen onder de bevoegdheid van de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd voor de plaats van de uitbatingszetel van Boozt Tasting & Serving.

 

11.  INLICHTINGEN EN OPMERKINGEN

Voor alle bijkomende inlichtingen en/of opmerkingen met betrekking tot deze algemene voorwaarden kan steeds contact opgenomen worden met Boozt Tasting & Serving via hello@boozt-tasting.be.

 

 


Huidige algemene voorwaarden werden laatst gewijzigd op 03/02/2020.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • White Pinterest Icon
bottom of page