top of page

Privacybeleid

Algemeen
Leitmotiv BV en de activiteit op naam van Boozt Tasting & Serving, met maatschappelijke zetel te Varenstraat 16, B-2840 Rumst, ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0646.731.167, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.boozt-tasting.be.

Boozt Tasting & Serving hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en respecteert ieders privacy. In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Boozt Tasting & Serving verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Verzamelen van persoonsgegevens
Boozt Tasting & Serving bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Deze termijn zal ons de mogelijkheid geven om wettelijke verplichtingen na te komen, voorschriften te doen naleven, geschillen op te lossen, beveiliging te handhaven, fraude of misbruiken te voorkomen, ...


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bv. door een profiel op deze website aan te maken).

Beveiliging van persoonsgegevens
Boozt Tasting & Serving neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiervoor nemen wij o.a. onderstaande maatregelen:
• Iedereen die namens Boozt Tasting & Serving van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• Het hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid.
• Het zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hello@boozt-tasting.be.

Verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Hiervoor raden wij ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@boozt-tasting.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden
Bij elke verwerking worden enkel de gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor de volgende doelen:
• Diensten en producten te kunnen leveren die op onze website aangeboden worden
• Klantenadministratie, orderverwerking en afhandeling van jouw betaling
• Je te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Het verstrekken van informatie, het verzenden van e-mails met verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren
• De mogelijkheid aan te bieden om een account aan te maken

Delen van persoonsgegevens aan derden
Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervoor vragen we je expliciete voorafgaande toestemming bij je aanmelding. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan hello@boozt-tasting.be.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt steeds het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Je verzoek dient per e-mail overgmaakt te worden op het e-mailadres hello@boozt-tasting.be. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dergelijke intrekking kan echter geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar hello.boozt-tasting.be. We trachten te reageren op jouw verzoek binnen de 4 weken.

Tot slot…
Boozt Tasting & Serving wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen, zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren.


Huidig reglement werd laatst gewijzigd op 03/02/2020.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • White Pinterest Icon
bottom of page